Fax(+98-764)

تلفن

نام شعبه

رديف

شعبه های بانک ملی در جزيره کيش

4422481-2

4424681-4

شعبه مرکزی 

1

4423483

4423483-4

شعبه ونوس

2

4442870

4442870

 شعبه مرجان

3

4420386

4424347-8

 شعبه پرديس 2

4

4423950

4423950

 شعبه فرودگاه

5

4430688

4430700

 شعبه سفين

6

4422731

4424387

 شعبه پرديس 1

7

   -

4420477

 شعبه بندرگاه

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fax(+98-764)

تلفن

نام شعبه         

رديف

شعبه های بانک سپه در جزيره کيش

4622986

4422984-6

شعبه مرکزی

1

4442837

4422983

شعبه پايگاه هوايی

2

4422492

4420685-6

شعبه پرديس 1

3

4442282

4440501-3

شعبه مرجان

4

4420371

4423179

شعبه مرکز تجاری کيش

5

4424737

4442806

شعبه مرواريد

6

4420371

4423176

شعبه ارزی مرکز تجاری کيش

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fax(+98-764)

تلفن

نام شعبه        

رديف

شعبه های بانک صادرات در جزيره کيش

4422002

4422767

شعبه مرکزی

1

-

4430017

شعبه سفين

2

4422995

4424153

شعبه ونوس

3

-

4422417

شعبه مرجان

4

4424196

4424196

شعبه زيتون

 

4424197

4423127

شعبه پرديس 1

6

-

4424749

شعبه پرديس 2

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fax(+98-764)

تلفن

نام شعبه       

رديف

شعبه های بانک ملت در جزيره کيش

442325

4421716-5

 شعبه مرکزی

 

4430868

4430868

شعبه سفين

2

4422863

4422812

شعبه پرديس 1

3

4420401

4420401-3

شعبه پرديس 2

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fax(+98-764)

تلفن

نام شعبه

رديف

شعبه های بانک تجارت در جزيره کيش

4422128

4420215 - 4422604

شعبه مرکزی

1

4422498

4422354 - 4422304

شعبه ونوس

2

4430437

 4430437

شعبه سفين

3

4420574

4424518 - 4420584

شعبه پرديس 1

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fax(+98-764)

تلفن

نام شعبه         

ردي

شعبه های بانکرفاه  در جزيره کيش

4431810

4423233 - 4424514

 شعبه مرکزی

1

4431810

4431810-19

شعبه سفين

2

4422881

4422882

شعبه پانيذ

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fax(+98-764)

تلفن

نام شعبه        

رديف

شعبه های بانک کشاورزی در جزيره کيش

4424452

4424450-2

شعبه مرکزی

 

4420328

4420327-9

شعبه پرديس 2

2

4430837

4430836-7

شعبه سفين

3

-

-

شعبه ونوس

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fax(+98-764)

تلفن

نام شعبه    

رديف

شعبه های بانک  مسکن در جزيره کيش

4423360

4423360-1

شعبه مرکزی

1

4430620

4430620

شعبه سفين

2

4423360

4423360-1

شعبه ونوس

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fax(+98-764)

تلفن

نام شعبه    

رديف

شعبه  بانک توسعه صادرات ايران در جزيره کيش

4420793

4420794-9

شعبه مرکزی

1

 

 

 

 

 

 

 

Fax(+98-764)

تلفن

نام شعبه    

رديف

شعبه  بانک  تجارتي ايران و اروپا در جزيره کيش

4423790

 

4424590-3

4423791-4
 

شعبه مرکزی

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fax(+98-764)

تلفن

نام شعبه    

رديف

شعبه  بانک  پارسيان در جزيره کيش

4420550

4420851-4

شعبه مرکزی

1

 

 

 

 

 

 

 

Fax(+98-764)

تلفن

نام شعبه    

رديف

شعبه  بانک سامان در جزيره کيش

4452259

4452260

شعبه مرکزی

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fax(+98-764)

تلفن

نام شعبه    

رديف

شعبه  بانک استاندارد چارتر در جزيره کيش

4420793

4423380-2

شعبه مرکزی

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Fax(+98-764)

تلفن

نام شعبه    

رديف

شعبه  بانک صنعت و معدن در جزيره کيش

4455407

4455403

شعبه مرکزی

1

 

 

 

 


 
تعداد بازدید مطلب : 8180
گروه:اطلاعات گردشگری کیش| تاریخ ایجاد:1394/08/14,12:35|
برچسب ها

نام
 
نظر
حداکثر 1024 کاراکتر

 
کد امنیتی